ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52123032 (ΣΤΑΔΙΟ Ι) Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 16/06/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/06/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α.Τσονοπούλου Π.Καλημέρης
Υποβολή: ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Τα τεύχη της Πρόσκλησης έχουν αναρτηθεί και διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε. https://eprocurement.dei.gr → ΔΥΠΕΚΕ 52123032 (ΣΤΑΔΙΟ Ι)

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Υλοποίηση του νέου Πληροφοριακού Συστήματος Enterprise Resource Planning (ERP) SAP RISE (S4/HANA Private Cloud) για τον όμιλο εταιρειών της ΔΕΗ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52123032 (ΣΤΑΔΙΟ Ι)
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 12/05/2023
ΑΔ: A123446
Συμπλήρωμα 1 30/05/2023
ΑΔ: A123607
16/06/2023
ΑΔ: A123724
Προϋπολογισμός: € 35.500.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας