[Ενημέρωση Φεβρουάριος 2022 | Update February 2022]

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την υπ’ αριθμ. 4/9.02.2022 απόφασή του, ενέκρινε τον νέο Κανονισμό Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΕΠΥ/ΔΕΗ), για τη σύναψη συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της Επιχείρησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε όπως ο ΚΕΠΥ/ΔΕΗ, μαζί με τα Πρότυπα Τεύχη (ΠΤ) της Εταιρείας και το Εγχειρίδιο Προμηθειών, συνιστούν το εσωτερικό πλαίσιο για τη σύναψη των συμβάσεων της ΔΕΗ Α.Ε.
ΚΕΠΥ ΔΕΗ Α.Ε.

The Board of Directors of the Company, by its decision No. 4/9.02.2022, approved the new Regulations for Works, Supplies and Services of PPC S.A. (RWSS/PPC) for the conclusion of the Company's Works, Supplies and Services contracts. The Board of Directors has determined that the RWSS/PPC, together with the Company's Template Documents (TD) and the Procurement Manual, constitute the internal framework for the conclusion of PPC S.A.'s contracts.
RWSS/PPC

 

Πληροφορίες ηλεκτρονικής υποβολής προσφοράς για τους διαγωνισμούς της ΔΕΗ δείτε εδώ