Αναζήτηση Ενεργών Διαγωνισμών ΔΕΗ

Ο πίνακας ενημερώνεται αυτόματα. Εισάγετε κριτήρια

Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Hidden Date
Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Link Hidden Date
ΔΜΚΥ-1200068647
Υπηρεσία
14/09/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116574
ΦΥΛΑΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΗΣ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ 29/09/2020 73.328,95 Αθήνα 20200929
ΔΛΥΛΠ-194
Έργο
20/08/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116499
«Προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία δύο (2) συγκροτημάτων λεβήτων θέρμανσης νερού με ηλεκτρόδια υψηλής τάσεως, ονομαστικής θερμικής ισχύος 40MW έκαστο στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Καρδιάς για τις ανάγκες τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας» 15/09/2020 Σε Παράταση 4.000.000 1.2. Ο ηλεκτρον... 20200915
ΔΛΥΛΠ 195
Έργο
24/09/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A116643
Μελέτη, κατασκευή, προμήθεια, ανέγερση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία συστήματος σπαστήρα λιγνίτη, σε κλάδο ταινιοδρόμων λιγνίτη για την τροφοδοσία της Μονάδας V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας. 05/10/2020 Σε Παράταση 1.600.000 ΑΘΗΝΑ 20201005
ΔΛΥ-ΛΠ/Ζ200 1200068390
Προμήθεια
13/07/2020
Προμήθεια Μελανιών - toner 27/07/2020 3.900,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20200727
Ζ200 1200060444-1
Προμήθεια
01/09/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116532
Ατέρμονας κοχλίας και οδοντωτή στεφάνη 07/09/2020 Σε Παράταση 72.000 ΔΛΚΔΜ / Τομέας ... 20200907
2020.349/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
16/09/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116597
Εκπόνηση Μελέτης Διαβροχής δρόμων στις εγκαταστάσεις των συνεργείων του δηζελοκίνητου εξοπλισμού Καρδιάς και Κυρίου Πεδίου και ΤΣΔΕΞ/ΚΚΣ 30/09/2020 6.320,00 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20200930
Ζ200 1200049489-1
Προμήθεια
21/09/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116622
Σφαιραύλακας περιφοράς 12/10/2020 75.000 ΔΛΚΔΜ / Τομέας ... 20201012
Z200 1200069340
Προμήθεια
22/09/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116633
Ανταλλακτικά εκσκαπτικών μηχανημάτων GRADALL 12/10/2020 31.554 ΔΛΚΔΜ / Τομέας ... 20201012
2020.202/ΛΚΔΜ
Έργο
20/08/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116500
Κατεδάφιση με συμβατικά μηχανικά μέσα, Καθαίρεση, Αποθήκευση εύχρηστων υλικών των κτιρίων των Σταθμών Φόρτωσης, του ΦΧΕ και των Φυλακίων του Βιομηχανικού Συγκροτήματος του ΛΚΔΜ 22/09/2020 Σε Παράταση 443.744,54 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20200922
2020.332/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
07/08/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116462
Συντηρήσεις, επισκευές, βελτιώσεις του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του ΚΟΚΠ 22/09/2020 484.862,40 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20200922
2020.002/ΛΚΔΜ
Έργο
14/08/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116483
Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 5,3 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων από την προτομή του Ορυχείου Μαυροπηγής 15/09/2020 4.967.500,00 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20200915
2020.341/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
26/08/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116512
Επισκευές εκκινητών και εναλλακτήρων πάσης φύσεως 12V και 24V των οχημάτων και μηχανημάτων του ΛΚΔΜ 22/09/2020 125.000 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20200922
2020.113/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
27/08/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116516
Απεγκατάσταση από το Βιομηχανικό Συγκρότημα του ΛΚΔΜ μεταλλικού κτιρίου τηλεθέρμανσης μαζί με τον εξοπλισμό τηλεθέρμανσης που εμπεριέχει, μεταφορά και αποθήκευσή τους σε χώρους της ευρύτερης περιοχής του ΛΚΔΜ 22/09/2020 27.156,40 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20200922
2020.804/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
03/09/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116542
Μίσθωση λεωφορείων για την μεταφορά προσωπικού που απασχολείται σε ωράριο ημέρας από την πόλη της Πτολεμαΐδας στα Ορυχεία Νοτίου και Κυρίου Πεδίου του ΛΚΔΜ και αντίστροφα. 29/09/2020 130.155,00 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20200929
2020.806/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
03/09/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116543
Μίσθωση λεωφορείων για την μεταφορά προσωπικού που απασχολείται σε ωράριο ημέρας και βάρδιας από την πόλη του Αμυνταίου στην πόλη της Πτολεμαΐδας και αντίστροφα. 29/09/2020 83.251,88 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20200929
2020.212/ΛΚΔΜ
Έργο
12/09/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116582
Ανακαίνιση Δασικού κτιρίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Πτολεμαΐδα 30/09/2020 23.809,77 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20200930
2020.343/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
23/09/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116640
Μηχανολογικές εργασίες ετήσιων συντηρήσεων εκσκαφέων KRUPP, αποθετών ΜΑΝ ΕΤΕΚΑ 2100 στον ΚΟΝΠ 20/10/2020 141.816,38 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20201020
2020.347/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
25/09/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116647
Φόρτωση, μεταφορά, απόθεση – πρoώθηση - διάστρωση 50.000 tn λιγνίτη από το Βunker Μαυροπηγής στην Αυλή Λιγνίτη του ΑΗΣ Μελίτης, 100.000 tn από την Αυλή Λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα στην Αυλή Λιγνίτη του ΑΗΣ Μελίτης και 450.000 tn λιγνίτη από τ... 22/10/2020 2.242.495,00 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20201022
ΔΥΠ 602001
Προμήθεια
07/08/2020
Συμπλήρωμα 4
ΑΔ:A116464
Προμήθεια Υλικών ενώσεων Ιμάντων Τ/Δ, για τις ανάγκες των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 30/09/2020 Σε Παράταση 173.957,50 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200930
ΔΥΠ – 1523
Υπηρεσία
22/09/2020
Ανακ. & Συμπλήρωμα 6
ΑΔ:A116626
Επιθεώρηση και ανακατασκευή στρατηγικών ανταλλακτικών θερμών μερών του αεριοστροβίλου τύπου GE PG9351FA της ΜΣΚ V του ΑΗΣ Κερατέας Λαυρίου 12/10/2020 Σε Παράταση 2.400.000 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20201012
ΔΥΠ 51920026
Προμήθεια
17/07/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116384
Προμήθεια χειμερινών στολών εργασίας με ανακλαστικές ταινίες 10/09/2020 Σε Παράταση 217.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200910
ΔΥΠ - 903042
Προμήθεια
25/08/2020
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A116508
Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας STR700/555 BY HIDROTECAR/BURGOS – SULZER του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου 08/09/2020 Σε Παράταση 37.640,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200908
ΔΥΠ - 1526
Υπηρεσία
15/09/2020
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5
ΑΔ:A116586
Γενική Επιθεώρηση Γεννήτριας Ατμοστροβίλου Μονάδας IV ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 30/11/2020 Σε Παράταση 415.825,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20201130
ΔΥΠ-1310617
Έργο
09/09/2020
Συμπλήρωμα 4
ΑΔ:A116567
Μελέτη – Προμήθεια – Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δύο (2) βιομηχανικών ανελκυστήρων προσώπων – φορτίων ωφέλιμης ανυψωτικής ικανότητας 600kg ή 6 ατόμων ο καθένας στα κτίρια λεβήτων ανάκτησης θερμότητας Νο 1 & 2 της ΜΣΚ V του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 25/09/2020 Σε Παράταση 400.000,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20200925
ΔΥΠ 51920016
Προμήθεια
16/09/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116596
Προμήθεια 7.000 ζευγών υποδημάτων ασφαλείας διαφόρων μεγεθών (από 37 έως 48) 02/10/2020 Σε Παράταση 238.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20201002
ΔΥΠ – 1529
Υπηρεσία
22/09/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A116625
Επιθεώρηση και ανακατασκευή 3ης κινητής βαθμίδας στροβίλου (S3B) της ΜΣΚ V του ΑΗΣ Κερατέας Λαυρίου» 09/10/2020 Σε Παράταση 700.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20201009
ΔΥΠ - 1530
Υπηρεσία
29/08/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A116522
Αναγέννηση ελαίου μετασχηματιστών ανύψωσης του ΑΗΣ Κομοτηνής 07/09/2020 Σε Παράταση 155.750,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200907
ΔΥΠΕΚΕ 51720030
Υπηρεσία
28/08/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116519
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης στην εφαρμογή του προγράμματος μετασχηματισμού της Εμπορίας της ΔΕΗ Α.Ε. 07/09/2020 Σε Παράταση 1.500.000 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200907
ΔΥΠ - 1532
Υπηρεσία
03/09/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116544
Καθαρισμός χώρων και εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 10/09/2020 Σε Παράταση 92.838,10 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200910
ΔΥΠ – 1535
Υπηρεσία
07/08/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116465
Εργασίες επισκευής και επιθεώρησης στις γεννήτριες του Αεριοστροβίλου Νο.11 και Ατμοστροβίλου του ΑΗΣ Κομοτηνής 28/09/2020 Σε Παράταση 451.300,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200928
ΔΥΠ - 1534
Υπηρεσία
18/09/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A116616
Παροχή Υπηρεσιών Mεταφοράς προσωπικού από τις πόλεις του Αγίου Νικολάου (οδικός άξονας Νο1) και της Σητείας (οδικός άξονας Νο2) Κρήτης προς τον ΑΗΣ Αθερινόλακκου 22/10/2020 Σε Παράταση 262.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20201022
ΔΥΠΕΚΕ - 611043
Προμήθεια
05/08/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116451
Προμήθεια λιπαντικών και δύσφλεκτων υγρών ρύθμισης στροβίλων, για τις ανάγκες του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας 5 08/09/2020 289.200,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200908
ΔΥΠΕΚΕ-903045
Προμήθεια
28/08/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116518
Προμήθεια κινητών πτερυγίων 3ης βαθμίδας στροβίλου καινούργιων ή ανακαινισμένων για τον αεριοστρόβιλο της Μονάδας V του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 06/10/2020 Σε Παράταση 1.000.000 Ο ηλεκτρονικός ... 20201006
ΔΥΠΕΚΕ - 611035
Προμήθεια
07/08/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116467
Προμήθεια 4.300 ΜΤ Υδράσβεστου 15/09/2020 460.100,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200915
ΔΥΠΕΚΕ-1310620
Προμήθεια
21/09/2020
Συμπλήρωμα 4
ΑΔ:A116621
Προμήθεια, μεταφορά & εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, σύνδεση των σταθμών φόρτισης με την πλατφόρμα διαχείρισης, ενεργοποίηση, και τεχνική υποστήριξη φορτιστών Ηλεκτρικών Οχημάτων 21/09/2020 Σε Παράταση 5.203.000 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200921
ΔΥΠΕΚΕ 52120035
Προμήθεια
20/08/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116496
Προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (laptop), 07/09/2020 Σε Παράταση 700.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200907
ΔΥΠΕΚΕ 51820029
Υπηρεσία
16/09/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116591
Ανάπτυξη και υποστήριξη προγράμματος πιστότητας (loyalty) πελατών 28/09/2020 Σε Παράταση 465.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200928
ΔΥΠΕΚΕ – 1533
Υπηρεσία
21/09/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A116623
Βοηθητικές εργασίες υποστήριξης συνεργείων του Τομέα Συντήρησης κατά τη Γενική Συντήρηση έτους 2021 του ΑΗΣ Κομοτηνής 25/09/2020 Σε Παράταση 147.550,05 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20200925
ΔΥΠΕΚΕ 54020009
Υπηρεσία
23/08/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116502
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης αστικής ευθύνης έναντι τρίτων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής επιτροπής, του Νομικού Συμβούλου, Στελεχών της ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιρειών, πλην του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε 21/09/2020 350.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20200921
ΔΥΠEKE 54020010
Υπηρεσία
15/09/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116588
Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης αστικής ευθύνης έναντι τρίτων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής, του Νομικού Συμβούλου, Στελεχών της ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιρειών, πλην του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 30/09/2020 Σε Παράταση 350.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20200930
ΔΥΠΕΚΕ - 1537
Υπηρεσία
23/09/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116638
Παροχή Υπηρεσιών ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 28/09/2020 Σε Παράταση 269.360,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20200928
ΔΥΠΕΚΕ - 903049
Προμήθεια
15/09/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116590
Προμήθεια καλωδίων και σχαρών για την αποθείωση καυσαερίων της Μονάδας IV του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου 21/09/2020 Σε Παράταση 92.027,30 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20200921
ΔΥΠΕΚΕ – 1538
Υπηρεσία
17/09/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116609
Συντήρηση βοηθητικών εγκαταστάσεων κατά τη γενική συντήρηση έτους 2021 του ΑΗΣ Κομοτηνής 05/10/2020 Σε Παράταση 143.604,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201005
ΔΥΠΕΚΕ - 611030
Προμήθεια
31/08/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116527
Προμήθεια 25.000 Τόνων αλεσμένου ασβεστόλιθου 12/10/2020 750.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201012
ΔΥΠΕΚΕ -600010
Προμήθεια
23/09/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116637
Προμήθεια ενός καινούργιου δίκυκλου οχήματος, τύπου SCOOTER στην κατηγορία κυβισμού των 300 cc 07/10/2020 5.000 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20201007
ΔΥΠΕΚΕ - 1536
Υπηρεσία
01/09/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116534
Συγκόλληση Ιμάντων και προληπτική – επισκευαστική συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού Συστημάτων Λιγνίτη – Τέφρας του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 25/09/2020 179.454,97 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20200925
ΔΥΠΕΚΕ - 903048
Προμήθεια
07/09/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116558
Προμήθεια στοιχείων ψυγείων αέρος των Μηχανών DOOSAN MAN B&W 9K60MC-S για ΑΣΠ ΧΙΟΥ και ΑΣΠ ΚΩ 22/09/2020 106.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20200922
ΔΥΠ 52620011
Υπηρεσία
23/09/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116636
Εκποίηση άχρηστων υλικών 14/10/2020 Σε Παράταση 105.528,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201014
ΔΥΠΕΚΕ - 903047
Προμήθεια
09/09/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116570
Κατασκευή και προμήθεια κυψελών ψυχρής και θερμής πλευράς προθερμαντών αέρα με καυσαέρια (LUVO) για κάλυψη των αναγκών των Ατμομονάδων Νο5 και Νο6 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 30/09/2020 187.150 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20200930
ΔΥΠΕΚΕ - 903050
Προμήθεια
10/09/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116573
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΥΠΕΚΕ - 903050 Προμήθεια ροφητικού υλικού με βάση το οξείδιο του ασβεστίου για τη λειτουργία της ξηρής αποθείωσης των Μον. ΙΙΙ και IV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και διαχεί... 29/09/2020 3.850.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20200929
ΔΥΠΕΚΕ - 903046
Προμήθεια
24/09/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116644
Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και δοκιμές στον χώρο του Σταθμού, 212 ανταλλακτικών στοιχείων συσσωρευτών τεχνολογίας μολύβδου - οξέως κλειστού τύπου (sealed lead acid battery), τεχνολογίας Valve Regulated Lead Acid (VRLA), ονομαστικής τάσης 2Vdc κ... 15/10/2020 Σε Παράταση 58.882,22 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201015
ΔΥΠΕΚΕ – 602003
Προμήθεια
16/09/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116592
Προμήθεια ενός είδους μεταφορικού-ελαστικού ιμάντα με συρματόσχοινο τύπου ST1600 πλάτους Β1600ΜΜ της Μονάδας V ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 16/10/2020 816.400,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201016
ΔΥΠΕΚΕ 600014
Προμήθεια
17/09/2020
Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για το σύνολο των μηχανημάτων GRADALL που λειτουργούν στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας για την κάλυψη αναγκών διάρκειας κατ' εκτίμηση, ενός (1) έτους 09/10/2020 220.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201009
ΔΥΠΕΚΕ 600007
Προμήθεια
18/09/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116613
Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για το σύνολο των μηχανημάτων CATERPILLAR που λειτουργούν στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας για την κάλυψη αναγκών διάρκειας κατ' εκτίμηση, ενός (1) έτους 29/10/2020 480.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201029
ΔΥΠΕΚΕ 600008
Προμήθεια
18/09/2020
Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για το σύνολο των χωματουργικών οχημάτων EUCLID HITACHI που λειτουργούν στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας για την κάλυψη αναγκών διάρκειας κατ' εκτίμηση, ενός (1) έτους 05/11/2020 400.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201105
ΔΥΠΕΚΕ – 903051
Προμήθεια
18/09/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116618
Προμήθεια δύο (2) συστοιχιών συσσωρευτών των 4000Ah και μία (1) 440Ah ονομαστικής τάσης 220Vdc, κλειστού τύπου, μολύβδου - οξέως για την Μονάδα Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 05/10/2020 330.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201005
ΔΥΠΕΚΕ - 903053
Προμήθεια
18/09/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116619
Προμήθεια Ειδικών Χαλύβων 50Cr-50Ni-Cb για την κατασκευή του τελικού υπερθερμαντή του λέβητα της Ατμομονάδας Νο 1 του ΑΗΣ Αθερινόλακκου 02/10/2020 48.800,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201002
ΔΥΠΕΚΕ 602004
Προμήθεια
21/09/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116620
Προμήθεια ενός είδους δοντιού (χυτού) τύπου πάπιας εκσκαφέων ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 21/10/2020 363.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201021
ΔΥΠ - 51920024
Προμήθεια
22/09/2020
Προμήθεια χαρτιού υγείας 15/10/2020 27.324,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201015
ΔΥΠΕΚΕ - 903054
Προμήθεια
23/09/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116635
Προμήθεια δεκαπέντε (15) ελαστικών εύκαμπτων σωλήνων SPIRAL εκφόρτωσης πετρελαίου ονομαστικής διαμέτρου 6 in και μήκος 7,5 μέτρων 07/10/2020 47.475,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201007
ΔΥΠ - 51920036
Προμήθεια
23/09/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116639
Προμήθεια δερματοπάνινων γαντιών εργασίας 23/10/2020 160.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20201023
ΔΥΣ/2220410
Έργο
07/09/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A116551
Ηλεκτρολογικές και Μηχανολογικές Εργασίες Συντήρησης κτιρίων αρμοδιότητας Διεύθυνσης Υπηρεσιών - Στέγασης της ΔΕΗ Α.Ε. 10/09/2020 280.000 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ 20200910
ΔΥΣ/2220008
Υπηρεσία
10/09/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116579
Μελέτη του νέου συγκροτήματος κτιρίων διοίκησης και κεντρικών υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. στο στρατόπεδο ΑΝΧΗ/ΠΛΕΣΣΑ ΜΙΧΑΗΛ, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 211. 12/10/2020 3.090.050 ΔΕΗ Α.Ε /ΔΥΣ 20201012
ΔΥΣ/20093
Υπηρεσία
22/09/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116624
Καθαρισμός υαλοπινάκων κτιρίων της ΔΕΗ Α.Ε 08/10/2020 36.279,60 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ, Κα... 20201008
ΔΠΛΡ-5754200008
Υπηρεσία
08/09/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116562
Παροχή Υπηρεσιών Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού Δικτύου Ε-net 21/09/2020 Σε Παράταση 32.000 Αθήνα 20200921
ΔΠΛΡ-5754200011
Υπηρεσία
14/09/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116585
Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Πληροφορικής για ανάπτυξη και συντήρηση web based εφαρμογών 29/09/2020 72.000 Αθήνα 20200929
ΔΠΛΡ-5754200010
Υπηρεσία
15/09/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116587
Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Πληροφορικής στον Τομέα Συστημάτων Γραφείου της Διεύθυνσης Πληροφορικής 01/10/2020 108000 Αθήνα 20201001
ΤΚΗΜΕ-220
Έργο
02/09/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116538
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑΝ 07/09/2020 2.450.000 € ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡ... 20200907
ΤΚΗΜΕ 208
Έργο
16/09/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116594
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ABB DOLMEL ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Νο 12 SULZER 6RTAF-58 ΣΤΟΝ ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ. 02/10/2020 Σε Παράταση 181.500,00 ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ... 20201002
ΔΕΠΑΝ-20047
Υπηρεσία
07/09/2020
Εργασίες Καθαριότητας στους χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΤΣΠ Ικαρίας 23/09/2020 14.000,00 ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΠΑΝ ... 20200923
ΔΕΠΑΝ-20051
Υπηρεσία
17/09/2020
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ 07/10/2020 14.000,00 ΔΕΗ ΑΕ/ΔΕΠΑΝ Λ.... 20201007
ΔΕΠΑΝ-20052
Υπηρεσία
18/09/2020
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ 07/10/2020 29.000,00 ΔΕΗ ΑΕ/ΔΕΠΑΝ/ Λ... 20201007
1200066993
Προμήθεια
28/05/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116135
Φυσικό μεταλλικό πόσιμο νερό για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 02/06/2020 Σε Παράταση 23.400,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200602
1200067037
Προμήθεια
28/05/2020
"Ηλεκτρονόμος διαφορικής προστασίας κινητήρων 6KV του οίκου SIEMENS για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 05/06/2020 4.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200605
1200067057
Προμήθεια
28/05/2020
"Φόδρες θωράκισης στροφείων μύλων λιγνίτη για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 06/06/2020 21.984,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200606
1200067170
Προμήθεια
28/05/2020
Ανταλλακτικές γωνίες σαρωτριών λιγνίτη για τον ΑΗΣ Καρδιάς 18/06/2020 4.235,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200618
1200065237 (1)
Προμήθεια
28/05/2020
Προμήθεια Καλωδίων Ελέγχου-Αυτοματισμών, Οπτικών Ινών & Ισχύος για τη ΜΣΚ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 04/06/2020 17.750,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200604
1700003635
Έργο
26/08/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116509
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΑΤΜ 5-6 ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ» 08/09/2020 Σε Παράταση 15.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε ... 20200908
1200068194
Υπηρεσία
17/08/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116490
Eπιθεώρηση-επισκευή επιστομίων ψυκτικού κυκλώματος Κύριου Συμπυκνωτή Μονάδας ΙV/ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 15/09/2020 55.860,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200915
1200068397
Προμήθεια
09/09/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116564
"Φυσητήρας AERZENER GM80L για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 14/09/2020 Σε Παράταση 14.950,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200914
1200068755
Προμήθεια
17/09/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116604
Προμήθεια ανταλλακτικών BENTLY NEVADA για τον ΑΗΣ Κομοτηνής. 25/09/2020 5.033,00 € ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κο... 20200925
1200068504
Προμήθεια
26/08/2020
Προμήθεια ψυκτικής μονάδας για τον ΑΗΣ Κομοτηνής. 10/09/2020 21.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κο... 20200910
ΑΗΣ Κ. - 0045
Υπηρεσία
26/08/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116514
«Εσωτερικός Καθαρισμός Γραφείων/Συνεργείων και Χώρων Υγιεινής του ΑΗΣ Καρδιάς και εκτέλεση συναφών βοηθητικών εργασιών, για χρονική περίοδο έξι (6) μηνών» 17/09/2020 66.591,90 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200917
1200069101
Υπηρεσία
25/09/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116646
Εκτέλεση - κατασκευή με Θερμό βουλκανισμό ελαστικών επενδύσεων τυμπάνων Τ/Δ ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 02/10/2020 Σε Παράταση 58.228,00 € ΔΕΗ Α.Ε ΑΗΣ ... 20201002
1200065591
Προμήθεια
22/09/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116629
Προμήθεια : Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής βαλβίδας ανακυκλοφορίας τροφοδοτικού νερού λέβητα της Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 02/10/2020 Σε Παράταση 15.360,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20201002
1200068391
Υπηρεσία
31/08/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116529
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 14/09/2020 63.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε ... 20200914
1200069042
Προμήθεια
01/09/2020
"ANAΛΩΣΙΜΑ για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 15/09/2020 7.584,78 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200915
1200069223
Προμήθεια
02/09/2020
Βιομηχανικό χαρτί - χαρτί κουζίνας - χαρτί υγείας 21/09/2020 9.450,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200921
1200069105
Προμήθεια
22/09/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116630
"ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΛΙΓΝΙΤΗ για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 28/09/2020 16.800,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200928
1200060072 (1)
Προμήθεια
07/09/2020
ΨΥΓΕΙΑ ΕΛΑΙΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ 29/09/2020 13.080,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200929
1200068245
Υπηρεσία
08/09/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116561
Εργασίες Επιτήρησης – Επιθεώρησης Συστημάτων Κατεργασίας Νερού (Αποσκλήρυνση – Αφαλάτωση – Πόσιμο) και Κατεργασίας Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 22/09/2020 69.070,00 € ΔΕΗ Α.Ε ΑΗΣ ... 20200922
1200067547
Προμήθεια
10/09/2020
ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΗΣ 01/10/2020 25.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20201001
1200068928
Προμήθεια
10/09/2020
Προμήθεια toner εκτυπωτών για τον ΑΗΣ Κομοτηνής. 30/09/2020 3.869,00 € ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κο... 20200930
1200069237
Προμήθεια
10/09/2020
Προμήθεια ανταλλακτικών αεροσυμπιεστών για τον ΑΗΣ Κομοτηνής. 01/10/2020 7.342,00 € ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κο... 20201001
1200069261
Προμήθεια
10/09/2020
Προμήθεια εμβολοφόρων αντλίας PARKER τύπου PVP41303R2MV11 για τον ΑΗΣ Κομοτηνής. 01/10/2020 5.400,00 € ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κο... 20201001
1200068888
Υπηρεσία
11/09/2020
"Μεταφορά προσωπικού με ταξί, από Παρ. Αλμυροποτάμου, Αργυρό και Κόσκινα στον ΑΗΣ Αλιβερίου και αντίστροφα" 25/09/2020 6.420,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200925
1200068098 (1)
Προμήθεια
17/09/2020
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 30/09/2020 22.400,00 € "ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200930
1700003670
Έργο
17/09/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116599
Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου και εσωτερικής περίφραξης στον υπαίθριο χώρο του ΑΗΣ Κομοτηνής 30/09/2020 85.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κο... 20200930
1200069145
Υπηρεσία
17/09/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116605
Επισκευές – συντηρήσεις τεφρολεκάνων των Μονάδων I - V του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 01/10/2020 56.730,50 ΔΕΗ Α.Ε ΑΗΣ ... 20201001
1200069128
Υπηρεσία
17/09/2020
Καθαρισμοί βιομηχανικών και εξωτερικών χώρων του ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου 29/09/2020 28.120,00 € "ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200929
1200069334
Υπηρεσία
17/09/2020
Καθαρισμός δεξαμενής ύδατος 110.000m3 Αντλιοστασίου λίμνης Πολυφύτου 29/09/2020 12.000,00 ΔΕΗ Α.Ε ΑΗΣ ... 20200929
1200069260
Προμήθεια
17/09/2020
"Άξονας διπλού εδράνου μύλου λιγνίτη ΜΟΝ. V για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 29/09/2020 19.800,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200929
1200069365
Προμήθεια
22/09/2020
ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΥΚΝΟΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΑΖΟΥΤ 12/10/2020 14.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20201012
1700003632
Υπηρεσία
25/09/2020
Προληπτική συντήρηση πεδίων μέσης τάσης (ηλεκτρονόμοι προστασίας και διακόπτες) ΑΗΣ Κομοτηνής 09/10/2020 20.480,00 € ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κο... 20201009
ΔΕΘΥΠ-ΝΕΣΤΟΣ-2502020013
Υπηρεσία
11/09/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116565
Μίσθωση λεωφορείου για την μεταφορά του προσωπικού του Συγκροτήματος Νέστου από την Δράμα και αντίστροφα. 29/09/2020 40160 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΕΣΤ... 20200929
ΔΕΘΥΠ-ΣΦΗΚΙΑ-1200068781
Προμήθεια
14/09/2020
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ - ΑΣΩΜΑΤΩΝ 29/09/2020 23400 Συγκρότημα Αλιά... 20200929
ΔΕΘΥΠ-ΠΟΛΥΦΥΤΟ-Z220-1200069318
Υπηρεσία
18/09/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116595
Μίσθωση λεωφορείου τουλάχιστον 22 θέσεων για τη μεταφορά προσωπικού του ΥΗΣ Πολυφύτου από Κοζάνη σε πενθήμερη βάση 01/10/2020 43084,80 ΔΕΗ Α.Ε ΥΗΣ Π... 20201001
ΔΕΘΥΠ-ΑΓΡΑΣ-Ζ200-1200069317
Προμήθεια
24/09/2020
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ, ΑΔΙΑΠΕΡΑΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 18/10/2020 27900 ΔΕΗ Α.Ε. / ΥΗΣ ... 20201018