ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52123018 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 23/05/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
02/06/2023 - 14:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Π.Καλημέρης Δ.Τομπέας
Υποβολή: ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Τα τεύχη της Πρόσκλησης διατίθενται ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Εταιρείας: https://eprocurement.dei.gr –ΔΥΠΕΚΕ-52123018

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Διάθεση Συστήματος Διαχείρισης Ελέγχου και υπηρεσίες παραμετροποίησης, εγκατάστασης, εκπαίδευσης και 3ετούς τεχνικής υποστήριξης, για τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52123018
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 06/04/2023
ΑΔ: A123106
Συμπλήρωμα 1 28/04/2023
ΑΔ: A123302
Συμπλήρωμα 2 23/05/2023
ΑΔ: A123539
Προϋπολογισμός: € 830.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας