×

Η προθεσμία παραλαβής και διατύπωσης ερωτημάτων εκπνέει 10 ημέρες πριν την λήξη της ημερομηνίας υποβολής

ΔΜΚΘ-11185201 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 30/08/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
25/09/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κος Δ. ΑΚΡΙΒΟΣ, κα Α. ΞΗΝΤΑΡΗ, κος Φ. ΚΑΡΑΓΓΕΛΗΣ Τηλέφωνο: +30 2108234492 / 6978000669 / 2108212216 / 2108216778 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: d.akrivos@dei.com.gr Φαξ: +30 2108233182/2108230125
Υποβολή: ΔΜΚΘ: Αριστοτέλους 30 - 32 ΑΘΗΝΑ 104 33 ΕΛΛΑΔΑ (1 όροφος)
Η παραλαβή των προσφορών και η αποσφράγισή τους θα γίνει στην Αίθουσα Συσκέψεων, 1ος όροφος της Διεύθυνσης Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων (ΔΜΚΘ), οδός Αριστοτέλους, αριθ. 30-32, Τ.Κ. 104 33 Αθήνα. Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών: Κατά την αποσφράγιση δύνανται να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των προσφερόντων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση ΑΕ ή οι αντίκλητοί τους, εφόσον έχουν δηλωθεί, ή τρίτα ειδικά εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Σημειώνεται ότι η λεπτομερής διαδικασία Αποσφράγισης των προσφορών αναφέρεται στο Άρθρο 7 (Παραλαβή Αποσφράγιση και Τυπική Αξιολόγηση Προσφορών) του Τεύχους 2 της Διακήρυξης.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ο σχεδιασμός, η μελέτη, η βιομηχανοποίηση, η κατασκευή, η προμήθεια, οι δοκιμές στα εργοστάσια, η μεταφορά και αποθήκευση στον τόπο του Έργου, η συναρμολόγηση, η εγκατάσταση, οι δοκιμές επί τόπου του Έργου, η θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, η προμήθεια των ανταλλακτικών ενός πλήρους κοινού Συστήματος Αποθείωσης Καυσαερίων για τις Μονάδες ΙΙΙ και ΙV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου με τη μέθοδο "υγρή αποθείωση εξαναγκασμένης οξείδωσης με χρήση κονιοποιημένου ασβεστόλιθου (powder limestone), (WPL)" και Πύργο Απορρόφησης τύπου ψεκασμού με διοχέτευση στην ατμόσφαιρα των αποθειωμένων καυσαερίων των Μονάδων μέσω υγρής καμινάδας (Wet Stack), όπως το Έργο αυτό περιγράφεται και αναλύεται στα Τεύχη της Διακήρυξης. English: INQUIRY TPECD –11 18 5201 AGHIOS DIMITRIOS SES UNITS III-IV SUPPLY AND INSTALLATION OF FGD PLANT

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΜΚΘ-11185201
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 21/05/2018
ΑΔ: A103037
Συμπλήρωμα 1 10/07/2018
ΑΔ: A104308
Συμπλήρωμα 2 20/07/2018
ΑΔ: A105364
Συμπλήρωμα 3 30/08/2018
ΑΔ: A105464
Προϋπολογισμός: € 97.000.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΜΚΘ - Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων
CPV 45253200
NUTS EL303

Συννημένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
1- Περιεχόμενα Λήψη
2- Όροι και Οδηγίες Λήψη
3- Συμφωνητικό Λήψη
4- Ειδικοί Οροι Λήψη
5- Τεχνικές Προδιαγραφές Λήψη
6-Γενικοί Όροι Λήψη
7- Ασφαλίσεις Λήψη
8- Υποδείγματα Λήψη
9- ESPD Λήψη
ΣHMANTIKH ΣΗΜΕΙΩΣΗ Λήψη
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (CLARIFICATIONS) Νο1 Λήψη
Σχέδιο 15 - 679 σε autocad Λήψη
ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΙΣ (CLARIFICATIONS) Νο2 Λήψη
ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΙΣ (CLARIFICATIONS) Νο3 Λήψη
ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΙΣ (CLARIFICATIONS) Νο4 Λήψη
ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΙΣ (CLARIFICATIONS) Νο5 Λήψη