[Ενημέρωση Ιούλιος 2020 | Update July 2020]

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την υπ’ αριθ. 53/19.05.2020 απόφασή του ενέκρινε τον Κανονισμό Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΔΕΗ ΑΕ (ΚΕΠΥ/ΔΕΗ), για τη σύναψη συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της Επιχείρησης, σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία (Οδηγία 2014/25/ΕΕ, ν. 4412/08.08.2016 και ν. 4643/03.12.2019). Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε όπως ο ΚΕΠΥ/ΔΕΗ, μαζί με τα Πρότυπα Τεύχη (ΠΤ) της Εταιρείας, σε συνδυασμό με την οικεία ενωσιακή νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει, συνιστούν το κανονιστικό πλαίσιο για τη σύναψη των συμβάσεων της ΔΕΗ ΑΕ.
ΚΕΠΥ ΔΕΗ ΔΣ 53_2020 (pdf)

Έγκριση Πρότυπων Τευχών για σύναψη συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, σύμφωνα με το ν. 4412/2016 και συναφείς ρυθμίσεις.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 5/17.01.2019

Approval of Standardized Documents concerning the conclusion of contracts for Works, Supplies and Services, pursuant to L. 4412/2016 and relevant regulations. EXTRACT FROM THE DECISION OF THE BoD No 5/17.01.2019

Πληροφορίες ηλεκτρονικής υποβολής προσφοράς για τους διαγωνισμούς της ΔΕΗ δείτε εδώ