[Ιανουάριος 2018]

Κανονισμός Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΚΕΠΥ)ΔΕΗ δείτε εδώ 

Πληροφορίες ηλεκτρονικής υποβολής προσφοράς για τους διαγωνισμούς της ΔΕΗ δείτε εδώ