[Ενημέρωση Φεβρουάριος 2019 | Update February 2019] 

Έγκριση Πρότυπων Τευχών για σύναψη συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, σύμφωνα με το ν. 4412/2016 και συναφείς ρυθμίσεις.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 5/17.01.2019

Approval of Standardized Documents concerning the conclusion of contracts for Works, Supplies and Services, pursuant to L. 4412/2016 and relevant regulations. EXTRACT FROM THE DECISION OF THE BoD No 5/17.01.2019

Πληροφορίες ηλεκτρονικής υποβολής προσφοράς για τους διαγωνισμούς της ΔΕΗ δείτε εδώ