ΔΜΚΘ- 11 18 7101 Έργο Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 13/01/2021

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
03/02/2021 - 12:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τους A.Ζαχαριουδάκης και Π. Κουφού με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.zacharioudakis@dei.com.gr. και P.Koufou@dei.com.gr.
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tender ONE” του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr.
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων (ΔΜΚΘ), οδός Αριστοτέλους, αριθ. 30-32, Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, τηλέφωνο 0030 - 210/8232599.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ – ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ Στην έννοια του υπόψη Έργου περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι ακόλουθες κατασκευές: α) Κτίριο προσωρινής αποθήκευσης ιλύος. β) Υπόστεγο χώρου στάθμευσης. γ) Ελαιοπαγίδες. δ) Κάλυψη τμήματος του καναλιού απαγωγής. ε) Επισκευή και συντήρηση τμήματος του καναλιού απαγωγής. στ) Λεκάνη ασφαλείας Μ/Σ αεριοστρόβιλου 4. ζ) Επισκευές και χρωματισμοί κτιρίου γραφείων ΚΜΕΕΕ.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΜΚΘ- 11 18 7101
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 23/12/2020
ΑΔ: A117068
Συμπλήρωμα 1 13/01/2021
ΑΔ: A117131
Προϋπολογισμός: € 380.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΜΚΘ - Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
Τ2 - Οροι και Οδηγίες (ηλεκτρ.)- ΔΜΚΘ - 11 18 7101 Λήψη
Τ2 - Όροι και Οδηγ - ΔΜΚΘ - 11 18 7101 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Λήψη
Τ2 - Όροι και Οδηγ - ΔΜΚΘ - 11 18 7101 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Λήψη
Τ3 - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΜΚΘ - 11 18 7101 Λήψη
Τ4- Ειδικοί Όροι ΔΜΚΘ 11 18 7101 Λήψη
Τ5 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΔΜΚΘ - 11 18 7101 Λήψη
Τ5 - ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Λήψη
Τ5 - Παράρτημα ΙΙ Τεχνικών Προδιαγραφών - ΣΧΕΔΙΑ Λήψη
Σχέδια Λήψη
Τ6 - Γενικοί Όροι - ΔΜΚΘ - 11 18 7101 Λήψη
Τ7 - Ασφαλίσεις Έργων - ΔΜΚΘ - 11 18 7101 Λήψη
Τ8 - Υποδείγματα - ΔΜΚΘ - 11 18 7101 Λήψη