ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΥΠΕΚΕ 52122008 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 09/06/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
17/06/2022 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Π.Καλημέρης
Υποβολή: ΔΥΠEKE

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Υλικού και προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και εμπορίας (ΔΥΠΕΚΕ), οδός Χαλκοκονδύλη , αριθ. 30, Τ.Κ. 104 32. Πληροφορίες παρέχονται από τον κο Π. Καλημέρη και την κα Ν. Λακάκη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις P.Kalimeris.@dei.gr και N.Lakaki@dei.gr . Η ηλεκτρονική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια Οθονών και Παροχή υπηρεσιών Ψηφιακής Σήμανσης (Digital Signage) στα κτήρια της ΔΕΗ Α.Ε

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΥΠΕΚΕ 52122008
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 26/05/2022
ΑΔ: A119900
Συμπλήρωμα 1 09/06/2022
ΑΔ: A119951
Προϋπολογισμός: € 370.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας