ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 54323034 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 15/05/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
29/05/2023 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Χ. Κουντούρη A. Μπαντή
Υποβολή: ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες παρέχονται από την κα Χριστίνα – Μαρίνα Κουντούρη Προϊσταμένη Υποτομέα Μεταφορών & Ασφαλίσεων/ΔΥΠΕΚΕ και τoν κ. Απόστολο Μπαντή Τομεάρχη Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Ε.Α./ΔΥΠΕΚΕ με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις C.Kountouri@dei.gr και A.Bantis@dei.gr, τηλ.: 210-3307280 & 210-3307264. Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “compareONE” της εταιρείας CosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς 730.000 Kg υλικών, μηχανημάτων, ανταλλακτικών και ελαιολιπαντικών σε βαρέλια, με κατάλληλα οχήματα, από τον Νομό Αττικής προς τον ΑΣΠ Λέσβου και αντιστρόφως, για χρονικό διάστημα μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού συμβατικού τιμήματος το οποίο εκτιμάται ότι θα συμβεί σε ένα (1) έτος περίπου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 54323034
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 25/04/2023
ΑΔ: A123261
Συμπλήρωμα 1 04/05/2023
ΑΔ: A123351
Συμπλήρωμα 2 15/05/2023
ΑΔ: A123464
Προϋπολογισμός: € 24.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας