ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 54323021 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 22/03/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
24/03/2023 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Χ.Μ.Κουντούρη A. Μπαντή
Υποβολή: ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες παρέχονται από την κα Χριστίνα – Μαρίνα Κουντούρη Προϊσταμένη Υποτομέα Μεταφορών & Ασφαλίσεων/ΔΥΠΕΚΕ και τoν κ. Απόστολο Μπαντή Τομεάρχη Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Ε.Α./ΔΥΠΕΚΕ με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις C.Kountouri@dei.gr και A.Bantis@dei.gr, τηλ.: 210-3307280 & 210-3307264.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς 450 t χύμα ελαιολιπαντικών, με κατάλληλα βυτιοφόρα οχήματα ή βυτία containers, από τον Νομό Αττικής προς τον ΑΗΣ Αθερινόλακκου, για χρονικό διάστημα μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού συμβατικού τιμήματος

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 54323021
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 15/03/2023
ΑΔ: A122873
Συμπλήρωμα 1 22/03/2023
ΑΔ: A122935
Προϋπολογισμός: € 27.900,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας