ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 54322120 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 12/01/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/01/2023 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: X.Κουντούρη
Υποβολή: ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας (ΔΥΠΕΚΕ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 30, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Κουντούρη Χριστίνα με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση C.Kountouri @dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και παρελκόμενου εξοπλισμού της ΔΕΗ Α.Ε

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 54322120
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 30/12/2022
ΑΔ: A122253
Συμπλήρωμα 1 12/01/2023
ΑΔ: A122321
Προϋπολογισμός: € 57.919,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας