ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52123090 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 21/12/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
02/01/2024 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α.Τσονοπούλου Ε. Κομματά
Υποβολή: ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ε. Κομματά και κα Α.Τσονοπούλου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις E.Kommata@dei.gr και A.Tsonopoulou@dei.gr .

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών για τη σχεδίαση, υλοποίηση και υποστήριξη της ΔΚΑ με σκοπό την ομαλή λειτουργία και προστασία του Ομίλου ΔΕΗ από κακόβουλες ενέργειες (cyber attacks)

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52123090
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 16/11/2023
ΑΔ: A124908
Συμπλήρωμα 1 30/11/2023
ΑΔ: A125016
Συμπλήρωμα 2 15/12/2023
ΑΔ: A125126
Συμπλήρωμα 3 21/12/2023
ΑΔ: A125175
Προϋπολογισμός: € 3.900.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας