ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52123050 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 09/11/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/11/2023 - 14:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α. Τσονοπούλου Δ.Τομπέα
Υποβολή: ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και εμπορίας (ΔΥΠΕΚΕ), οδός Πανεπιστημίου , αριθ. 68, Τ.Κ. 104 31. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Α. Τσονοπούλου και τον κo Δ.Τομπέα με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις A.Tsonopoulou@dei.gr και D.Tompeas@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Learning Management System- LMS) για τη ΔΕΗ ΑΕ καθώς και παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, παραμετροποίησης, εκπαίδευσης και 3τούς τεχνικής υποστήριξης

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52123050
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 27/10/2023
ΑΔ: A124770
Συμπλήρωμα 1 09/11/2023
ΑΔ: A124861
Προϋπολογισμός: € 292.500,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας