ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52023027 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 25/05/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
31/05/2023 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Γ.Τραϊφόρου Γ.Φασούλας
Υποβολή: ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας (ΔΥΠΕΚΕ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 30, Τ.Κ. 104 32. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Τραϊφόρου Γεωργία και τον κο Φασούλα Γεώργιο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διευθύνσεις g.traiforou@dei.gr και g.fasoulas@dei.gr Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης της Διεύθυνσης Λογιστικών Υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52023027
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 10/05/2023
ΑΔ: A123423
15/05/2023
ΑΔ: A123470
25/05/2023
ΑΔ: A123567
Προϋπολογισμός: € 345.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας