ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52022117 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 21/02/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/02/2023 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Γ.Τραϊφόρου Κ.Κλεπετσάνη
Υποβολή: ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Τα τεύχη της Πρόσκλησης διατίθενται ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Εταιρείας: https://eprocurement.dei.gr – ΔΥΠΕΚΕ-52022117

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή ολοκληρωμένων μεθόδων αξιολόγησης αυτόνομης χρήσης που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διαδικασία Πρόσληψης Προσωπικού και Στελεχών της ΔΕΗ Α.Ε

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52022117
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 03/02/2023
ΑΔ: A122522
21/02/2023
ΑΔ: A122682
Προϋπολογισμός: € 1.685.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας