ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52022091 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 02/03/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
10/03/2023 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ι.Βενιζέλο Γ. Τραϊφόρου
Υποβολή: ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Βενιζέλο Ιωάννη και την κα Τραϊφόρου Γεωργία με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις i.venizelos@dei.gr και g.traiforou@dei.gr . Η ηλεκτρονική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.marketsite.gr/ .

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ Α.Ε. πανελλαδικά»

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52022091
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 18/01/2023
ΑΔ: A122365
02/03/2023
ΑΔ: A122760
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας