ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51923011 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
31/03/2023 - 13:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Β. Κουμπαρούλη Δ. Χριστοφιλόπουλο
Υποβολή: ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες παρέχονται από την ΔΥΠΕΚΕ κα Β. Κουμπαρούλη και τον κ. Δ. Χριστοφιλόπουλο με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, v.koumparouli@dei.gr , d.christofilopoulos@dei.gr, και από την Διεύθυνση Κέντρου Καινοτομίας στην Παλλήνη κα Α. Καραγιάννη a.karagianni@dei.gr Τα Τεύχη της Πρόσκλησης διατίθενται ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Εταιρείας https://eprocurement.dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μεταφορά προσωπικού με λεωφορεία και προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου, της Διεύθυνσης Κέντρου Καινοτομίας (Παλλήνη Αττικής) με πρωϊνό ωράριο εργασίας

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51923011
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 17/03/2023
ΑΔ: A122897
Προϋπολογισμός: € 91.440,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας