ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51822112 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 17/01/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
27/01/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α.Τσιλιγιάννη Μ.Ναυπακτίτου
Υποβολή: ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
• Τροποποιηθεί η συνολική προϋπολογισμένη αξία του διαγωνισμού από €364.800,00 σε €508.800 καθώς και το σύνολο των ανθρωπομηνών από 156 σε 192. • Τροποποιηθεί η αξία της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (Άρθρο 11, παρ.11.2 του Τεύχους 1 της Πρόσκλησης) από €7.300 σε € 10.176. • Τροποποιηθεί το έντυπο της οικονομικής προσφοράς Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας (ΔΥΠΕΚΕ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 30, Τ.Κ. 104 32. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Αθανασία Τσιλιγιάννη και την κa Μαργαρίτα Ναυπακτίτου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις A.Tsiligiani@dei.gr και M.Nafpaktitou@dei.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών για τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας σε θέματα ρυθμιστικά, διοικητικά και οικονομικά

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51822112
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 22/12/2022
ΑΔ: A122227
Συμπλήρωμα 1 17/01/2023
ΑΔ: A122360
Προϋπολογισμός: € 508.800 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας