ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51723008 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 15/02/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
03/03/2023 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ.Μαυραγάνη θ.Καλλίτση
Υποβολή: ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί και διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eprocurement.dei.gr → ΔΥΠΕΚΕ-51723008

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης του λογισμικού και των αδειών χρήσης των συστημάτων Genesys Call Center και Micro Focus Service Manager καθώς και τη Μίσθωση, Εγκατάσταση και Υποστήριξη του λογισμικού CX Insights που αφορούν την λειτουργία του Help Desk

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51723008
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 10/02/2023
ΑΔ: A122582
Συμπλήρωμα 1 15/02/2023
ΑΔ: A122641
Προϋπολογισμός: € 66.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας