ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51723003 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 03/02/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
24/02/2023 - 13:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Θρ. Μανιάτη Μ. Μαυραγάνη
Υποβολή: ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας (ΔΥΠΕΚΕ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 30, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από τον κ Θρ. Μανιάτη και κα Μ. Μαυραγάνη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις T.Maniatis@dei.gr και M.Mavragani@dei.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάλυσης, Συντονισμού των Δράσεων και των Λειτουργιών των Πληροφοριακών Συστημάτων της Διεύθυνσης Υποστήριξης Πληροφορικής Τεχνολογίας Εταιρικού Κέντρου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51723003
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 30/01/2023
ΑΔ: A122476
Συμπλήρωμα 1 03/02/2023
ΑΔ: A122523
Προϋπολογισμός: € 832.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας