ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51722108 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 23/01/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
27/01/2023 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ.Γαρμπιδάκη Θ.Μανιάτη
Υποβολή: ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί και διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eprocurement.dei.gr → ΔΥΠΕΚΕ-5172210

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή εξειδικευμένων και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την Λειτουργία του Υπολογιστικού Κέντρου που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις στη Διεύθυνσης Πληροφορικής

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51722108
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 10/01/2023
ΑΔ: A122303
Συμπλήρωμα 1 23/01/2023
ΑΔ: A122404
Προϋπολογισμός: € 329.952,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας