ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51722041 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 05/08/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/08/2022 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ. Μαυραγάνη Μ. Καζακοπούλου
Υποβολή: ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες παρέχονται από την κα Μ. Καζακοπούλου και την κα Μ. Μαυραγάνη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις Ma.Kazakopoulou@dei.gr και M.Mavragani@dei.gr. Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος Oracle Hyperion σε Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management και παροχή υπηρεσιών για την Ανάπτυξη και Διαχείρισή του

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51722041
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 04/07/2022
ΑΔ: A121077
Συμπλήρωμα 1 12/07/2022
ΑΔ: A121130
Συμπλήρωμα 2 27/07/2022
ΑΔ: A121207
Συμπλήρωμα 3 05/08/2022
ΑΔ: A121252
Προϋπολογισμός: € 1.000.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας