ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 53223015 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 30/05/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/06/2023 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Σ. Κολλιδά Μ. Βεργίνη
Υποβολή: ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας (ΔΥΠΕΚΕ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 30, Τ.Κ. 104 32. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Σταυρούλα Κολλιδά και την κa Μαίρη Βεργίνη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις s.kollida@dei.gr και m.vergini@dei.gr. Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών μαζικής αποστολής γραπτών μηνυμάτων Viber fallback SMS με σκοπό την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών και την διερεύνηση αναγκών σε πελάτες της ΔΕΗ Α.Ε

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 53223015
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 17/05/2023
ΑΔ: A123492
Συμπλήρωμα 1 30/05/2023
ΑΔ: A123606
Προϋπολογισμός: € 2.000.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας