ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51822110 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 12/01/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/01/2023 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α.Τσιλιγιάννη Ε.Κακούρη
Υποβολή: ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας (ΔΥΠΕΚΕ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 30, Τ.Κ. 104 32. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Τσιλιγιάννη Αθανασία και την κa Κακούρη Ελένη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.tsiligiani@dei.gr και ae.kakouri@dei.gr, και τηλέφωνα :2117509181 & 2117509142 αντιστοίχως. Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας, την είσπραξη των απαιτήσεων από λογαριασμούς και την λειτουργική υποστήριξη σε διοικητικά και οικονομικά θέματα

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51822110
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 22/12/2022
ΑΔ: A122226
Συμπλήρωμα 1 12/01/2023
ΑΔ: A122317
Προϋπολογισμός: € 738.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας