ΔΥΠ - 618816 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
19/10/2018 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ι.Καρολεμέας Τηλ.210 5270829
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ
Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στην Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, 2ος όροφος, γραφείο 208)

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ανάδοχος με αντικείμενο της Σύμβασης την επί τόπου επισκευή στροφαλοφόρου άξονα της μονάδος No 6 FINCANTIERI - SULZER 18ZAV40S του ΑΣΠ Λέσβου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ - 618816
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 02/10/2018
ΑΔ: A105601
Προϋπολογισμός: € 130.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας