ΔΥΠ-618004 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
10/03/2020 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Γ.Μπραιμάκη Τηλ.210 3307284
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση, να υποβάλουν ή να ταχυδρομήσουν, μέσω εταιρειών διακίνησης εντύπων, τις προσφορές τους, στο αρμόδιο γραφείο (111) της ανωτέρω αναφερόμενης αρμόδιας για τον Διαγωνισμό Υπηρεσίας πριν από την καθοριζόμενη στην παράγραφο 4.2 καταληκτική προθεσμία υποβολής των προσφορών.Τα τεύχη της Διακήρυξης, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 1 του τεύχους 2 της Διακήρυξης, διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Επιχείρησης: https://eprocurement.dei.gr ΔΥΠ-618004, όπου και παρέχονται οι σχετικές με την παραλαβή τους οδηγίες.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς υλικών, μηχανημάτων και ελαιολιπαντικών σε βαρέλια, με κατάλληλα οχήματα, από τον Νομό Αττικής προς τον ΑΣΠ Καλύμνου και αντιστρόφως.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ-618004
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 14.525,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας