ΔΥΠ - 615902 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 01/03/2019

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
13/03/2019 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: I.Καρολεμέας Τηλ.210 5270829
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας tenderONE της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, με ημερομηνία έναρξης της υποβολής προσφορών την 11.02.2019 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 28.02.2019 ώρα 12.00μμ. και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, τα τεύχη της οποίας έχουν αναρτηθεί και διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα (site) της Επιχείρησης, https://eprocurement.dei.gr –

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Υπηρεσιών μεταφοράς προσωπικού από την πόλη του Ηρακλείου Κρήτης προς τον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων και αντιστρόφως

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ - 615902
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 08/02/2019
ΑΔ: A107158
Συμπλήρωμα 1 01/03/2019
ΑΔ: A107247
Προϋπολογισμός: € 87.780,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας