ΔΥΠ 52620003 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
27/02/2020 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ι.Ζουμάς Τηλ.210 3307283
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ
Διεύθυνση Υλικού κα Προμηθειών (ΔΥΠ), Πατησίων 27, 104 32 Αθήνα στις 27.02.2020 και ώρα 12:00, όροφος 1ος, γραφείο 111, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, η οποία έχει αναρτηθεί και διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε. https://eprocurement.dei.g

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Eκποίηση άχρηστων υλικών

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ 52620003
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 07/02/2020
ΑΔ: A114662
Προϋπολογισμός: € 1.800.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας