ΔΠΕΚΕ 54324078 Υπηρεσία Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
27/05/2024 - 12:30

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Χ.Μ .Κουντούρη Α. Γιαννοπούλου
Υποβολή: ΔΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες παρέχονται από την κα Χριστίνα – Μαρίνα Κουντούρη Προϊσταμένη Υποτομέα Γενικών Υπηρεσιών/ΔΠΕΚΕ και την Αλεξάνδρα Γιαννοπούλου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις C.Kountouri@ppcgroup.com και A.Giannopoulou@ppcgroup.com, τηλ.: 2110015617 & 2110015627

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς υλικών, ανταλλακτικών, εξοπλισμού από τον Νομό Αττικής προς τον ΑΣΠ Σάμου και αντίστροφα, για χρονικό διάστημα μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού συμβατικού τιμήματος το οποίο εκτιμάται ότι θα συμβεί σε δύο (2) έτη περίπου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΕΚΕ 54324078
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 15/05/2024
ΑΔ: A126184
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας