ΔΠΕΚΕ 54324039 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 04/04/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
09/04/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Χ – Μ Κουντούρη A..Γιαννοπούλου
Υποβολή: ΔΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες παρέχονται από την κα Χριστίνα – Μαρίνα Κουντούρη Προϊσταμένη Υποτομέα Γενικών Υπηρεσιών/ΔΠΕΚΕ και την Αλεξάνδρα Γιαννοπούλου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις C.Kountouri@ppcgroup.com και A.Giannopoulou@ppcgroup.com, τηλ.: 2110015617 & 2110015627. Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “compareONE” της εταιρείας CosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς χύμα ελαιολιπαντικών, με κατάλληλα βυτιοφόρα οχήματα ή βυτία containers, από το Νομό Αττικής προς τον ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ, για χρονικό διάστημα μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού συμβατικού τιμήματος το οποίο εκτιμάται ότι θα συμβεί σε ένα (1) έτος περίπου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΕΚΕ 54324039
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 26/03/2024
ΑΔ: A125834
Συμπλήρωμα 1 04/04/2024
ΑΔ: A125905
Προϋπολογισμός: € 51.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας