ΔΠΕΚΕ 53524006 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 23/02/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
05/03/2024 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Σ. Κολλιδά Σ. Σπακουρής
Υποβολή: ΔΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας (ΔΠΕΚΕ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 30, Τ.Κ. 104 32. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Σταυρούλα Κολλιδά και τον κο Στρατή Σπακουρή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις s.kollida@dei.gr και s.spakouris@dei.gr. Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάπτυξης στρατηγικής περιεχομένου και πληροφορίας στους τομείς της εξαγωγής, διαχείρισης, ανάλυσης υφιστάμενων δεδομένων αλλά και τη δημιουργία νέων δεδομένων και το σχεδιασμό νέων λειτουργικοτήτων στην πλατφόρμα ενεργειακής συμβουλευτικής της ΔΕΗ για τους πελάτες Χαμηλής Τάσης MyEnergyCoach

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΕΚΕ 53524006
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 12/02/2024
ΑΔ: A125474
Συμπλήρωμα 1 23/02/2024
ΑΔ: A125581
Προϋπολογισμός: € 2.808.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας