ΔΠΕΚΕ 53524004 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/03/2024 - 13:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Σ. Κολλιδά Σ.Σπακουρής
Υποβολή: ΔΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες παρέχονται από την κα Κολλιδά Σταυρούλα και τον κο Στρατή Σπακουρή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις s.kollida@dei.gr και s.spakouris@dei.gr. Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr. Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για την Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας (ΔΠΕΚΕ), οδός Πανεπιστημίου, αριθ. 68, Τ.Κ. 104 31.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια Μετατροπέων, Μπαταριών και περιφερειακού εξοπλισμού για τη λειτουργεία των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων της Εταιρείας HUAWEI

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΕΚΕ 53524004
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 26/02/2024
ΑΔ: A125599
Προϋπολογισμός: € 1.599.089,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας