ΔΠΕΚΕ 52124055 Υπηρεσία Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 15/05/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
21/05/2024 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α.Τσονοπούλου E.Kommata
Υποβολή: ΔΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας (ΔΠΕΚΕ), οδός Πανεπιστημίου, αριθ. 68, Τ.Κ. 104 31 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ε. Κομματά και κα Α.Τσονοπούλου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις E.Kommata@ppcgroup.com και A.Tsonopoulou@ppcgroup.com .

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή άδειας χρήσης SaaS υπηρεσίας Ironscales συνοδευόμενης από εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Themis Co - pilot, καθώς και υπηρεσίες παραμετροποίησης, βελτιστοποίησης και τεχνικής υποστήριξης

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΕΚΕ 52124055
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 26/04/2024
ΑΔ: A126092
Συμπλήρωμα 1 15/05/2024
ΑΔ: A126181
Προϋπολογισμός: € 620.500,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας