ΔΠΕΚΕ 52124010 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 12/02/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
16/02/2024 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α. Τσονοπούλου, Ε. Κομματά
Υποβολή: ΔΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία Επιλογής Αντισυμβαλλόμενου είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας (ΔΠΕΚΕ), οδός Πανεπιστημίου, αριθ. 68, Τ.Κ. 104 31 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Α. Τσονοπούλου, και την κα Ε. Κομματά, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διευθύνσεις A.Tsonopoulou@dei.gr και E.Kommata@dei.gr . Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια λογισμικού Ανάλυσης- Διαχείρισης Ευπαθειών (Vulnerability Management), μίας (1) άδειας χρήσης και υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης & αναβάθμισης (Advanced Support)

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΕΚΕ 52124010
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 30/01/2024
ΑΔ: A125376
Συμπλήρωμα 1 12/02/2024
ΑΔ: A125470
Προϋπολογισμός: € 16.040,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας