ΔΠΕΚΕ 52124003 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
27/02/2024 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α. Τσονοπούλου Σ.Βασιλακάκης
Υποβολή: ΔΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί και διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eprocurement.dei.gr → ΔΠΕΚΕ

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια εξοπλισμού backup της εταιρείας Veritas, συμπεριλαμβανομένης της παροχής των υπηρεσιών της τριετούς υποστήριξης, για την κάλυψη αναγκών backup των συστημάτων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της ΔΕΗ και της θυγατρικής Fibergrid

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΕΚΕ 52124003
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 14/02/2024
ΑΔ: A125502
Προϋπολογισμός: € 280.500,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας