ΔΠΕΚΕ 52024072 Υπηρεσία Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 20/06/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
25/06/2024 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Γ. Τραϊφόρου κ. Φ.Ζαφειρίου
Υποβολή: ΔΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας (ΔΠΕΚΕ), οδός Πανεπιστημίου, αριθ. 68, Τ.Κ. 104 31 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Γ. Τραϊφόρου και τον κο Φ.Ζαφειρίου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις g.traiforou@ppcgroup.com και f.zafeiriou@ppcgroup.com. Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr .

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών επανεκτίμησης της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου ΔΕΗ στην Ελλάδα για σκοπούς ΔΠΧΑ.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΕΚΕ 52024072
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
04/06/2024
ΑΔ: A126300
20/06/2024
ΑΔ: A126456
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας