ΔΠΕΚΕ 51924052 Υπηρεσία Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 19/06/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
25/06/2024 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Β.Κουμπαρούλη
Υποβολή: ΔΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες για τη Διαδικασία παρέχονται από την κα Βασιλική Κουμπαρούλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση v.koumparouli@ppcgroup.com. Για τη συμμετοχή τους στη Διαδικασία, οι Υποψήφιοι θα πρέπει, επί ποινή απόρριψης, να επικοινωνήσουν με την αρμόδια Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτροκίνησης, Κλάδο Λειτουργίας και Συντήρησης, κ. Γεώργιο Καλπίδη, τηλ. 6970005700, email g.kalpidis@ppcgroup.com,

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Υπηρεσιών Προληπτικής και Επισκευαστικής Συντήρησης υποδομών εγκαταστάσεων φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΕΚΕ 51924052
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 06/06/2024
ΑΔ: A126318
19/06/2024
ΑΔ: A126447
Προϋπολογισμός: € 660.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας