ΔΠΕΚΕ 51724094 Υπηρεσία Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/07/2024 - 15:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ.Καραμάνου Μ. Γαρμπιδάκη
Υποβολή: ΔΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Η επικοινωνία κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας διεξάγεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας «TenderOne” σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσας Πρόσκλησης. Υπεύθυνοι Διαδικασίας κα. Μ. Καραμάνου (m.Κaramanou@ppcgroup.com) και κα. Μ. Γαρμπιδάκη (m.Garmpidaki@ppcgroup.com). Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων, εφεξής «Σύστημα», στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr ΔΕΗ Α.Ε / ΔΠΕΚΕ, Πανεπιστημίου 68, Τ.Κ. 104 31 Αθήνα

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών απόσυρσης, διαχείρισης και ψηφιοποίησης του έγχαρτου αρχείου της ΔΕΗ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΕΚΕ 51724094
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 10/06/2024
ΑΔ: A126346
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας