ΔΠΕΚΕ 51724068 Υπηρεσία Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 15/05/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
27/05/2024 - 15:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ.Μαυραγάνη Θ. Μανιάτης
Υποβολή: ΔΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας (ΔΠΕΚΕ), οδός Πανεπιστημίου, αριθ. 68, Τ.Κ. 104 31 Αθήνα. Η επικοινωνία κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας διεξάγεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας «TenderOne” σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσας Πρόσκλησης. Υπεύθυνοι Διαδικασίας κα Μ. Μαυραγάνη (Μ.Μavragani@ppcgroup.com) και κ. Θ. Μανιάτης (T.Maniatis@ppcgroup.com).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Εξειδικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Τεχνολογίας

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΕΚΕ 51724068
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 24/04/2024
ΑΔ: A126072
Συμπλήρωμα 1 29/04/2024
ΑΔ: A126099
Συμπλήρωμα 2 14/05/2024
ΑΔ: A126162
Συμπλήρωμα 3 14/05/2024
ΑΔ: A126163
Συμπλήρωμα 4 15/05/2024
ΑΔ: A126179
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας