ΔΠΕΚΕ 51724011 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 08/03/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/03/2024 - 15:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ. Μαυραγάνη Λ.Γιαλαμά
Υποβολή: ΔΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
ΔΕΗ Α.Ε / ΔΠΕΚΕ, Πανεπιστημίου 68, Τ.Κ. 104 31 Αθήνα Η Ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε. με χρήση της πλατφόρμας "tenderONE" της εταιρείας cosmoONE, του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ Η Πρόσκληση έχει αναρτηθεί και διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eprocurement.dei.gr → ΔΠΕΚΕ-51724011

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης (Monitoring) των Συστημάτων, Δικτύων, Υποδομών και Υπηρεσιών (ITOC)

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΕΚΕ 51724011
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 20/02/2024
ΑΔ: A125552
Συμπλήρωμα 1 04/03/2024
ΑΔ: A125657
Συμπλήρωμα 2 08/03/2024
ΑΔ: A125703
Προϋπολογισμός: € 3.780.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας