×

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν παρατηρήσεων υποψηφίων αντισυμβαλλομένων τροποποιούνται 1.Το Παράρτημα τεύχους 2 και 2.Η Τεχνική Περιγραφή της Πρόσκλησης. Σας ενημερώνουμε ότι θα δοθεί παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προφορών έως τις 27.03.2023 ώρα 10:00πμ.

×

Παρακαλούμε για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του κριτηρίου 15.3.2.Β (Οικονομική δυνατότητα Σ.Β 25%), να μας αποστείλετε το κύκλο εργασιών για τα έτη 2019,2020 και 2021 που αναφέρονται αποκλειστικά στις Υπηρεσίες Καθαρισμού (Σύμβαση-Αντισυμβαλλόμενος- Κύκλος εργασιών ανά έτος και για τα τρία έτη). Τα στοιχεία να αποσταλούν μέχρι την Πέμπτη 1.6.2023, 16:00.

ΔΥΣ/23007 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
27/03/2023 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Λ.Μπούρα, τηλ.:2105292421 & Ν.Παπανικολάου, τηλ.: 2105293978
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Η ηλεκτρονική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "tenderOne" της εταιρείας CosmoOne του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Καθαρισμός Εγκαταστάσεων της ΔΕΗ Α.Ε. Πανελλαδικά

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΣ/23007
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 21/02/2023
ΑΔ: A122675
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΣ - Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Λήψη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Λήψη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ_ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Λήψη
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Λήψη