ΔΠΛΡ-5754220002 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 01/01/1900

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
17/10/2022 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Αλ. Κοκμοτός Τ: 211 7507594 & κα. Στ. Καρεσιώτη Τ: 211 7507604
Υποβολή: ΑΘΗΝΑ
ΔΕΗ/ Διεύθυνση Πληροφορικής Λ. Αλεξάνδρας 119, Τ.Κ. 114 75

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια και υλοποίηση εκπαιδευτικής ενότητας LMS σε πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5754220002
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 25.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής