ΔΠΛΠ-ΑΕ0016 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 25/04/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
09/05/2023 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κα Στάθη Αρετή τηλ. 2105292028, κα Χατσίδου Χριστίνα τηλ. 2105292486 & κ. Σιαμπάνης Απόστολος τηλ. 2105292596
Υποβολή: Η ηλεκτρονική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "tenderOne" της εταιρείας CosmoOne του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για την Διαδικασία Επιλογής είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ) οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Στάθη Αρετή (τηλ. 0030-2105292028) την κα Χατσίδου Χριστίνα (τηλ. 0030-2105292486) και τον κ. Σιαμπάνη Απόστολο (0030-2105292596) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις A.Stathi@dei.gr, C.Chatsidou@dei.gr και A.Siampanis@dei.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (0030-2105232597) και για τη χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης, στον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα από τον κ. Ιωάννη Καρνάρη (τηλ. +30-24630 59230) I.Karnaris@dei.gr. Ημέρες επίσκεψης ορίζονται κάθε Τρίτη & Πέμπτη 12:00 με 14:00 πριν τη διεξαγωγή της Διαδικασίας Επιλογής.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εκτέλεση εργασιών αποξήλωσης και καθαίρεσης άνω δομών δύο (2) εκσκαφέων Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου (ΟΠΑ).

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-ΑΕ0016
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 23/03/2023
ΑΔ: A122956
Συμπλήρωμα 1 03/04/2023
ΑΔ: A123052
Συμπλήρωμα 2 21/04/2023
ΑΔ: A123221
Συμπλήρωμα 3 25/04/2023
ΑΔ: A123258
Προϋπολογισμός: € 1.440.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής