ΔΠΛΠ-1951 Υπηρεσία Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 15/05/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
27/05/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: πληροφορίες παρέχονται από τον κο Τρύφωνα Δρακόπουλο (2109008822) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση t.drakopoulos@ppcgrou.com
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από τους Ε. Βασιλοπούλου (210-5292680), Ι. Καρολεμέα (210-5292556) και Κ.Παπαδοπούλου (210-5292765) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση E.Vasilopoulou@ppcgroup.com, I.Karolemeas@ppcgroup.com και Kon.Papadopoulou@ppcgroup.com . Για τεχνικά θέματα πληροφορίες παρέχονται από τον κο Τρύφωνα Δρακόπουλο (2109008822) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση t.drakopoulos@ppcgrou.com και για τη Βεβαίωση επίσκεψης παρέχονται από τον Διευθυντή του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων κ. Π. Συγγελάκη (2810376257) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση p.syngelakis@ppcgroup.com."

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αποκατάσταση βλαβών-στατική ενίσχυση αντλιοστασίου θαλασσινού νερού ψύξεως της Μονάδας No 6 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1951
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 14/05/2024
ΑΔ: A126182
Συμπλήρωμα 1 15/05/2024
ΑΔ: A126183
Προϋπολογισμός: € 250.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής