ΔΕΘΥΠ-ΑΗΣ_ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-1700003941 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 11/08/2022

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/08/2022 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Χ. Μπεναβίδου/Ε.Πεταλωτή, Τηλ: 25310 60211/60234. Τεχνικός αρμόδιος Κ. Λεπίδας, Τηλ:25310 60288.
Υποβολή: www.marketsite.gr ή www.cosmo-one.gr

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2022-2023

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΕΘΥΠ-ΑΗΣ_ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-1700003941
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 30/07/2022
ΑΔ: A121216
Συμπλήρωμα 1 11/08/2022
ΑΔ: A121287
Προϋπολογισμός: € 33160 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΗΠ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ