ΔΚΥΟΡ 190 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 10/06/2019

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/06/2019 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Ε. Δουγαλή , για τεχνικά θέματα τηλ. 210 5109518, e-mail: e.dougalis@dei.com.gr και τον κ. Κ. Κοντοχρήστο, για τη διαγωνιστική διαδικασία τηλ. 210 5109483, e-mail: k.kontochristos@dei.com.gr αντίστοιχα.
Υποβολή: Αθήνα
Η παραλαβή των προσφορών και η αποσφράγισή τους θα γίνει στα Γραφεία της ΔΚΥΟΡ, οδός Χαλκοκονδύλη 29, 10432 Αθήνα, όροφος 8ος γραφείο 805

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«Αποκατάσταση μεταλλικών τμημάτων και εργασίες αμμοβολής-βαφής εκσκαφέα τύπου TAKRAF SRs2000/5x32 στο Ορυχείο Νότιου Πεδίου του ΛΚΔΜ»

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΚΥΟΡ 190
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 24/05/2019
ΑΔ: A108662
Συμπλήρωμα 1 10/06/2019
ΑΔ: A108735
Προϋπολογισμός: € 160.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΥΟΡ - Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 8 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 8 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 4 ΑΠΟ 8 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λήψη
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΑΦΩΝ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 6 ΑΠΟ 8 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 7 ΑΠΟ 8 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 8 ΑΠΟ 8 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Λήψη