ΔΥΠΠ-1450 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 18/05/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/05/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595.
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.302 Αθήνα
Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Στ. Πελεκάση (210-5292028) και κα Μ. Ραπανάκη (210-5293471) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις s.pelekasis@dei.com.gr και m.rapanaki@dei.com.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30 210 5238005).Πληροφορίες για χορήγηση βεβαίωση επίσκεψης στον ΑΗΣ από την κα Ελένη Αθανασοπούλου στο τηλ. 2292064385.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Καθαρισμός χώρων και εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1450
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 17/04/2019
ΑΔ: A108447
Συμπλήρωμα 1 18/05/2019
ΑΔ: A108639
Προϋπολογισμός: € 94.955,10 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)