ΔΥΠΠ-1432 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 06/04/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
19/04/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595.
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.204 Αθήνα
Πληροφορίες παρέχονται από τον κον Στ. Πελεκάση (210-5292028) και κα Μ. Ραπανάκη (210-5293471) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις s.pelekasis@dei.com.gr και m.rapanaki@dei.com.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30 210 5238005Πληροφορίες για χορήγηση βεβαίωση επίσκεψης στον ΑΗΣ από την κα Βάια Στάμου στο τηλ. 24610 55582.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εσωτερικός Καθαρισμός Γραφείων/Συνεργείων και Χώρων Υγιεινής του ΑΗΣ Καρδιάς και εκτέλεση συναφών βοηθητικών εργασιών

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1432
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 20/03/2019
ΑΔ: A107301
Συμπλήρωμα 1 23/03/2019
ΑΔ: A107323
Συμπλήρωμα 2 06/04/2019
ΑΔ: A108398
Προϋπολογισμός: € 151.929,47 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)