ΔΜΚΘ - 11 20 5052 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 21/12/2020

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
14/01/2021 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τους κ. Α. Ζαχαριουδάκη και κα. Π. Κουφού με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.zacharioudakis@dei.com.gr και P.Koufou@dei.com.gr Τηλέφωνο: 210 8232137
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr.
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων (ΔΜΚΘ), οδός Αριστοτέλους, αριθ. 30-32, Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, Τηλέφωνο: 210/8232599.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Το αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνει κυρίως, όχι όμως περιοριστικά, τη μελέτη και την κατασκευή των παρακάτω : • σύστημα αντιπλημμυρικών τάφρων που παραλαμβάνει τις απορροές των κατασκευασμένων περιμετρικά της Μονάδας V αντιπλημμυρικών τάφρων, από τα σημεία Σ1 και Σ4 όπως ορίζονται στο σχέδιο της Διακήρυξης αρ. 2.1 Αν.3 καθώς και τις εκροές των δύο δεξαμενών καθίζησης, σύμφωνα με τα σχέδια της παρούσας Διακήρυξης, και εξυπηρετεί τη μόνιμη και ασφαλή διοχέτευση των ομβρίων και επεξεργασμένων αποβλήτων από τα όρια της Μονάδας V και της Αυλής λιγνίτη προς τον Αποδέκτη (ρέμα Σουλού). • σύστημα τάφρων συλλογής και αποχέτευσης ομβρίων της Αυλής Λιγνίτη που περιλαμβάνει και δύο δεξαμενές καθίζησης, σύμφωνα με τα σχέδια της παρούσας Διακήρυξης. Για τα παραπάνω συστήματα έχουν εκπονηθεί οι αντίστοιχες υδραυλικές μελέτες, από τις οποίες έχει προκύψει η διαστασιολόγηση των κατασκευών της παρούσας Διακήρυξης, οι οποίες φαίνονται στα σχέδια της Διακήρυξης (Παράγραφος 1.4.3 του Τεύχους «Τεχνικές Προδιαγραφές»). Με βάση τα παραπάνω θα εκπονηθούν τα κατασκευαστικά σχέδια στα πλαίσια της μελέτης εφαρμογής που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου στο πλαίσιο της μελέτης συμπεριλαμβάνεται η εκπόνηση όλων των μελετών και σχεδίων που θα απαιτηθούν για την πλήρη, άρτια, ασφαλή και λειτουργική ολοκλήρωση του Έργου καθώς και για την αδειοδότησή του. Για την ασφάλεια έναντι πτώσης στις τάφρους και τις δεξαμενές θα σχεδιαστούν και θα κατασκευαστούν όλα τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς μέτρα, καθώς και τα προβλεπόμενα στις «Οδηγίες Μελετών Οδικών έργων», ΟΜΟΕ – ΣΑΟ. Ο Ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου της παρούσας Διακήρυξης έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει την ομαλή απορροή των υδάτων του υφιστάμενου προσωρινού συστήματος μέσω των προσωρινών τάφρων στο Σουλού και σε περίπτωση που θα πρέπει λόγω των εργασιών να παρέμβει ή να διακόψει τη ροή του υπόψη συστήματος θα πρέπει να προχωρήσει σε κατάλληλα έργα παραλλαγής του ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του. Μετά δε την ολοκλήρωση του συστήματος των τάφρων θα πρέπει να προχωρήσει στην επιχωμάτωση των δύο τάφρων που τρέχουν παράλληλα στην Αυλή λιγνίτη και όλων των υφιστάμενων προσωρινών τάφρων καθώς και στη κατάλληλη διαμόρφωση της περιοχής που καταλαμβάνουν.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΜΚΘ - 11 20 5052
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 03/12/2020
ΑΔ: A116953
Συμπλήρωμα 1 21/12/2020
ΑΔ: A117052
Προϋπολογισμός: € 5.280.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΜΚΘ - Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
Τ2 - Όροι και Οδηγίες - ΔΜΚΘ 11 20 5052 Λήψη
Τ2 - Όροι και Οδηγίες - ΔΜΚΘ 11 20 5052 - Παράρτημα Ι Λήψη
Τ2 - Όροι και Οδηγίες - ΔΜΚΘ 11 20 5052 - Παράρτημα ΙΙ Λήψη
Τ3 - Σχέδιο Συμφωνητικού - ΔΚΜΘ 11 20 5052 Λήψη
Τ4 - Ειδικοί Όροι - ΔΚΜΘ 11 20 5052 Λήψη
Τ5 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΔΚΜΘ 11 20 5052 Λήψη
Τ6 - Γενικοί Όροι Έργων - ΔΜΚΘ - 11 20 5052 Λήψη
Τ7 - Ασφαλίσεις Έργων - ΔΜΚΘ - 11 20 5052 Λήψη
Τ8 - Υποδείγματα - ΔΜΚΘ - 11 20 5052 Λήψη
ΣΧΕΔΙΑ Λήψη