ΔΜΚΘ - 11 18 7202 Έργο Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 07/01/2021

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
26/01/2021 - 12:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τους κ. Α. Ζαχαριουδάκη και κα. Π. Κουφού με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.zacharioudakis@dei.com.gr και P.Koufou@dei.com.gr Τηλέφωνο: 210 8232137
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr.
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων (ΔΜΚΘ), οδός Αριστοτέλους, αριθ. 30-32, Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, Τηλέφωνο: 210/8232599.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

"ΘΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ – ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ" Στην έννοια του υπόψη Έργου περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα: α) Η παράδοση όλων των απαιτούμενων στοιχείων για την έκδοση της οικοδομικής άδειας και των προαπαιτούμενων για αυτή εγκρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας). β) Εκσκαφές ορυγμάτων των θεμελίων. γ) Κατασκευή φέροντος οργανισμού (από οπλισμένο σκυρόδεμα ή χάλυβα). δ) Χρωματισμοί επιφανειών και επεξεργασία βιομηχανικού δαπέδου. ε) Κατασκευή δύο (2) υπόγειων δεξαμενών από σκυρόδεμα στ) Ηλεκτρική εγκατάσταση. ζ) Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης. η) Σύστημα πυρανίχνευσης, γείωσης και αλεξικέραυνης προστασίας. θ) Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και δημιουργία πρόσβασης στις υφιστάμενες οδούς. Τέλος, στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: - Αποκατάσταση οποιασδήποτε παρέμβασης γίνει η οποία είναι αναγκαία για την κατασκευή του παρόντος Έργου, μετά από έγκριση της ΔΕΗ, σε υπάρχουσες κατασκευές ή έργα υποδομής. - Όλα τα υπόλοιπα έργα που τυχόν απαιτούνται για την πλήρη και άρτια κατασκευή και λειτουργία του Έργου.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΜΚΘ - 11 18 7202
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 18/12/2020
ΑΔ: A117042
Συμπλήρωμα 1 07/01/2021
ΑΔ: A117104
Προϋπολογισμός: € 330.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΜΚΘ - Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
Τ2 - Όροι και Οδηγίες - ΔΜΚΘ - 11 18 7202 Λήψη
Τ2 - Όροι και Οδηγίες - ΔΜΚΘ - 11 18 7202 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Λήψη
Τ2 - Όροι και Οδηγίες - ΔΜΚΘ - 11 18 7202 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Λήψη
Τ3 - Σχέδιο Συμφωνητικού - ΔΜΚΘ - 11 18 7202 Λήψη
Τ4 - Ειδικοί Όροι - ΔΜΚΘ - 11 18 7202 Λήψη
Τ5 - Τεχνικές Προδιαγραφές - ΔΜΚΘ - 11 18 7202 Λήψη
Τ5 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι -Γεωτεχνική Έρευνα Ν. Ρόδου Λήψη
Τ5 - ΣΧΕΔΙΑ (ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝ ΠΡΟΔ) Λήψη
Τ6 - Γενικοί Όροι - ΔΜΚΘ - 11 18 7202 Λήψη
Τ7 - Ασφαλίσεις Έργων - ΔΜΚΘ - 11 18 7202 Λήψη
Τ8 - Υποδείγματα - ΔΜΚΘ - 11 18 7202 Λήψη